+81-89-941-0165

Ngày thường
9 giờ sáng - 5 giờ chiều

Tải xuống tài liệu

Precut

Công Cắt Sẵn

CLT

CLT

Downloads

Tải xuống tài liệu

Contact Us

Liên hệ chúng tôi

Thời gian làm việc(UTC+9)

Thứ hai ~ thứ sáu(Có trường hợp ngoại lệ)

9 giờ sáng - 5 giờ chiều

Tel+81-89-941-0165

Hội đồng phát triển thị trường sản phẩm gỗ tỉnh Ehime
Matsuyama, Tỉnh Ehime Sanbancho 4-chome, 4-1 (tại Hội trường lâm nghiệp)

Thời gian làm việc(UTC+9)

Thứ hai ~ thứ sáu(Có trường hợp ngoại lệ)

9 giờ sáng - 5 giờ chiều

Tel+81-89-941-0165

Hội đồng phát triển thị trường sản phẩm gỗ tỉnh Ehime
Matsuyama, Tỉnh Ehime Sanbancho 4-chome, 4-1 (tại Hội trường lâm nghiệp)

Thời gian làm việc(UTC+9)

Thứ hai ~ thứ sáu(Có trường hợp ngoại lệ)

9 giờ sáng - 5 giờ chiều

Tel+81-89-941-0165

Hội đồng phát triển thị trường sản phẩm gỗ tỉnh Ehime
Matsuyama, Tỉnh Ehime Sanbancho 4-chome, 4-1 (tại Hội trường lâm nghiệp)

© 愛媛県産材製品市場開拓協議会